Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het TOPdesk-forum op https://topdeskforum.laansloot.nl. Om gebruik te maken van het forum dien je akkoord te gaan met de voorwaarden van Laansloot IT, de organisatie die het forum beheert.

Laansloot IT kan ook andere producten en diensten aanbieden, onder andere voorwaarden. Deze voorwaarden zijn echter alleen van toepassing op het gebruik van het TOPdesk-forum.

Ga naar:

Belangrijke voorwaarden

Onder deze voorwaarden vallen een aantal belangrijke provisies die invloed hebben op jouw rechten en verantwoordelijkheden, zoals: disclaimers onder het kopje Disclaimers, beperkingen van de aansprakelijkheid van Laansloot IT onder het kopje Beperking van aansprakelijkheid, jouw overeenstemming om schade veroorzaakt door verkeerd gebruik van het forum te dekken voor Laansloot IT onder het kopje Aansprakelijkheid bij schade door derden, en een overeenkomst om te bemiddelen bij geschillen onder het kopje Toepasselijk recht en geschillen.

Voorwaarden voor het gebruik van het forum

Aan het gebruik van het forum zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 1. De minimum leeftijd is achttien jaar oud.
 2. In het geval Laansloot IT een aanwijzing geeft over het gebruik van het forum, dien je die aanwijzing op te volgen. Laansloot IT kan de toegang tot het forum ontzeggen, indien een aanwijzing niet wordt opgevolgd.
 3. Je dient het forum te gebruiken in navolging van Aanvaardbaar gebruik en Regels omtrent inhoud.

Aanvaardbaar gebruik

 1. Houd je bij het gebruik van het forum aan de wet.
 2. Je mag je via het forum niet voordoen als een ander.
 3. Je mag niet proberen om andermans account op het forum te gebruiken zonder diens specifieke toestemming.
 4. Je mag niet onjuist impliceren dat je verbonden bent aan, of goedgekeurd bent door, Laansloot IT.
 5. Je mag de infrastructuur van het forum niet belasten door een onredelijk aantal webrequests, of door webrequests die bedoeld zijn om een onredelijke lading op te dringen aan informatiesystemen van het forum (DDOS).
 6. Je mag geen advertenties, kettingbrieven, of andere aanbiedingen via het forum versturen, of het forum gebruiken om adressen of andere persoonlijke gegevens te verzamelen voor commerciële maillijsten of databases.
 7. Je mag geen toegang tot het forum automatiseren, en je mag het forum niet monitoren, zoals bijvoorbeeld door middel van een webcrawler, browser plug-in of add-on, of een ander computerprogramma dat geen webbrowser is. Je mag het forum wel doorzoeken om het te indexen voor een openbaar toegankelijke zoekmachine.
 8. Je mag het forum niet gebruiken om e-mails te sturen naar distributielijsten, nieuwsgroepen, of groepmail-aliassen.
 9. Je mag geen tekens verwijderen die propriëtair eigendom aantonen van materialen die je van het forum downloadt.
 10. Je mag geen enkel onderdeel van het forum op ander websites laten zien door middel van een <iframe>.
 11. Je mag geen beveiliging of toegangsrestricties tot het forum uitschakelen, vermijden, of omzeilen.
 12. Je mag gebruikersnamen of andere unieke identifiers niet kopen, verkopen, of op een andere manier verhandelen op het forum.
 13. Je mag niemand steunen of helpen bij schending van deze voorwaarden.

Regels omtrent inhoud

 1. Je mag geen inhoud op het forum plaatsen dat illegaal, aanstootgevend, of op een andere manier schadelijk is aan anderen. Hieronder valt inhoud die intimiderend, ongepast of beledigend is.
 2. Je mag geen inhoud op het forum plaatsen die de wet overtreedt, inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van anderen, inbreuk maakt op de privacy van anderen, of afspraken overtreedt die je met anderen hebt gemaakt.
 3. Je mag geen inhoud op het forum plaatsen die schadelijke computercodes bevat, zoals computervirussen of spyware.
 4. Je mag geen inhoud op het forum plaatsen met als doel het claimen van een adres, gebruikersnaam of een andere unieke identifier.
 5. Je mag het forum niet gebruiken om informatie te delen waarover je het recht niet hebt om het te delen, zoals confidentiële of persoonlijke informatie van anderen.
 6. Je mag niet impliceren dat inhoud die jij plaatst op het forum gesponsord is of goedgekeurd is door Laansloot IT.

Naleving

Laansloot IT heeft het recht om schendingen van deze voorwaarden zo volledig mogelijk juridisch te onderzoeken en te vervolgen. Laansloot IT mag samenwerken met gezaghebbende autoriteiten en deze op de hoogte stellen bij het vervolgen van wetsovertredingen en overtredingen van deze voorwaarden.
Laansloot IT behoudt het recht om inhoud op het forum voor welke reden dan ook te wijzigen, te bewerken en te verwijderen. Denk je dat iemand inhoud op het forum heeft geplaatst die in schending is van deze voorwaarden, neem dan onmiddellijk contact met ons op via info@laansloot.nl.

Jouw account

Om bepaalde functies van het forum te gebruiken dien je een account te creëren en hiermee in te loggen.

Om een account te creëren dien je een emailadres te verschaffen. Zodra je een account creëert ga je akkoord met het up-to-date houden van dit e-mailadres. Je kunt je account op elk moment verwijderen in de gebruikersinstellingen, of laten verwijderen door Laansloot IT. Dit laatste kan door een e-mail te sturen naar info@laansloot.nl.

Je gaat ermee akkoord om verantwoordelijkheid te nemen voor elke actie die genomen wordt via jouw account, ongeacht of deze door jou geautoriseerd is of niet, totdat je ofwel je account verwijdert, ofwel aan Laansloot IT meldt dat er is ingebroken in je account. Je gaat ermee akkoord om een veilig wachtwoord voor je account te kiezen, en deze veilig te houden.

Laansloot IT mag je account op het forum beperken, opschorten of beëindigen bij auteursrechtgerelateerde verwijderingsverzoeken, of als Laanschoot IT goede redenen heeft om te geloven dat je een of meerdere regels in deze voorwaarden hebt gebroken.

De inhoud die je plaatst

Niets in deze voorwaarden geeft Laansloot IT eigendomsrechten op het intellectuele eigendom dat je met het forum deelt, zoals je accountinformatie, posts, of andere inhoud die je op het forum plaatst. Daarnaast geeft niets in deze voorwaarden jou eigendomsrechten op het intellectuele eigendom van Laansloot IT.

Wat betreft jou en Laansloot IT draag jij de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud die je op het forum plaatst. Deze voorwaarden verplichten Laansloot IT niet om de inhoud die je plaatst te bewaren, te behouden, of er kopieën van te verschaffen, en om het te veranderen.

Inhoud die je op het forum plaatst behoort toe aan jou, en jij besluit wat voor toestemming je er anderen voor geeft. Plaats je inhoud, dan sta je Laansloot IT in ieder geval toe om deze inhoud te delen met andere gebruikers van het forum. Deze toestemming betekent ook dat Laansloot IT de inhoud die je op het forum plaatst kopieert (bijvoorbeeld naar een backup), publiceert en analyseert.

Wanneer inhoud die je op het forum plaatst wordt verwijderd van het forum, zij het door jou zelf of door Laansloot IT, dan eindigt de speciale licentieovereenkomst van Laansloot IT. Dit gebeurt wanneer de laatste kopie verdwijnt uit de back-ups, caches en andere systemen van Laansloot IT. Andere licentieovereenkomsten die je toepast op inhoud die je plaatst, zoals de Creative Commons licentieovereenkomsten, mogen doorlopen nadat de inhoud verwijderd is. Die licentieovereenkomsten kunnen anderen, of Laansloot IT zelf, het recht verschaffen om je inhoud opnieuw via het forum te delen.

Anderen die de inhoud die je plaatst op het forum ontvangen kunnen de termen uit de beoogde licentieovereenkomst schenden. Laansloot IT is gevrijwaard van aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat door misbruik door derden.

Aansprakelijkheid bij schade door derden

Je gaat ermee akkoord om Laansloot IT te vrijwaren van juridische claims van anderen gerelateerd aan jouw schending van deze voorwaarden, of schending van deze voorwaarden door anderen die jouw account op het forum gebruiken. Zowel jij als Laansloot IT gaan ermee akkoord om de andere partij op de hoogte te brengen van mogelijke juridische claims waarvoor je Laansloot IT misschien zo snel mogelijk zal moeten vrijwaren. Stelt Laansloot IT je niet onmiddellijk op de hoogte van een juridisch claim, dan hoef je Laansloot IT niet te vrijwaren voor schade waar je je tegen zou hebben kunnen verdedigen of die je zou hebben kunnen beperken bij onmiddellijke kennisgeving. Je gaat ermee akkoord om Laansloot IT toe te staan om controle te hebben over onderzoek, verdediging en schikking van juridische claims waarvoor je Laansloot IT zou moeten vrijwaren, en om mee te werken met deze inspanningen. Laansloot IT gaat ermee akkoord om niet in te stemmen met een schikking die jouw schuld aantoont of verplichtingen aan je opdringt zonder jouw voorafgaande overeenstemming.

Disclaimers

Je accepteert alle risico’s van het gebruik van het forum en van de inhoud op het forum. Voor zover de wet het toestaat bieden Laansloot IT en diens leveranciers het forum zoals het is, zonder enige garantie.

Het forum mag hyperlinken naar forums en diensten die door anderen worden geleverd, en deze integreren. Laansloot IT geeft geen enkele garantie wat betreft diensten geleverd door anderen, of inhoud die zij wellicht bieden. Wat betreft het gebruik van diensten die door anderen worden geleverd kunnen er andere voorwaarden gelden tussen jou en de andere dienst.

Beperking van aansprakelijkheid

Noch Laansloot IT, noch diens leveranciers zullen aansprakelijk zijn voor contractbreukschade die het personeel niet redelijkerwijs had kunnen voorspellen bij de overeenkomst over deze voorwaarden.

Voor zover de wet dat toestaat zal de totale aansprakelijkheid voor welke claim dan ook die gerelateerd zijn aan het forum of inhoud op het forum niet meer dan 50 EUR bedragen.

Feedback

Laansloot IT verwelkomt jouw feedback en suggesties voor het TOPdesk-forum. Zie het kopje Contact hieronder voor opties om contact met ons op te nemen.

Je gaat ermee akkoord dat Laansloot IT vrij is om te handelen naar aanleiding van feedback en suggesties die je hebt gedeeld, en dat Laansloot IT je niet hoeft te laten weten dat je feedback is verwerkt, geen toestemming hoeft te krijgen om het te gebruiken, en je niet hoeft te betalen. Je gaat ermee akkoord geen feedback of suggesties in te dienen waarvan je denkt dat deze confidentieel of propriëtair zouden kunnen zijn, voor jou of voor anderen.

Beëindiging

Zowel jij als Laansloot IT kan de overeenkomst die in deze voorwaarden staat geschreven te allen tijde beëindigen. Zodra onze overeenkomst eindigt, eindigt ook jouw toestemming om het forum te gebruiken.

De volgende bepalingen blijven ook na de beëindiging van onze overeenkomst van kracht: De inhoud die je plaatst, Feedback, Aansprakelijkheid bij schade door derden, Disclaimers, Beperking van aansprakelijkheid, en Algemene voorwaarden.

Toepasselijk recht en geschillen

Elk geschil gerelateerd aan deze voorwaarden of aan jouw gebruik van het forum wordt beheerst door Nederlands recht. Elk geschil die mocht ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of aan jouw gebruik van het forum wordt voorgelegd aan de rechtbank van Amsterdam.

Algemene voorwaarden

Indien een bepaling van deze voorwaarden niet afdwingbaar is zoals deze genoteerd staat, maar veranderd kan worden om deze wel afdwingbaar te maken, dan dient die bepaling aangepast te worden in een mate die minimaal noodzakelijk is om deze afdwingbaar te maken. Anders dient die bepaling te worden verwijderd.

Je mag jouw overeenkomst met Laansloot IT niet overdragen. Laansloot IT mag jouw overeenkomst overdragen aan een verbonden vennootschap, aan een ander bedrijf dat Laansloot IT overneemt, of aan andere bedrijven die aandelen van Laansloot IT kopen die gerelateerd zijn aan het forum. Elke poging tot overdracht tegen deze voorwaarden heeft geen rechtsgevolg.

Noch het uitoefenen van een recht onder deze Overeenkomst, noch de kwijtschelding van een breuk van deze Overeenkomst, zorgt voor de kwijtschelding van andere breuken van deze Overeenkomst.

Deze voorwaarden omvatten alle voorwaarden van overeenkomst tussen jou en Laansloot IT wat betreft het gebruik van het forum. Deze voorwaarden vervangen alle andere overeenkomsten over jouw gebruik van het forum totaal, ongeacht of ze opgeschreven zijn of niet.

Contact

Je kunt onder deze voorwaarden contact opnemen met Laansloot IT, en vragen aan Laansloot IT opsturen naar info@laansloot.nl.

Laansloot IT kan je onder deze voorwaarden op de hoogte brengen door gebruik te maken van het e-mailadres dat je voor je account op het forum hebt opgegeven, of door een bericht op de thuispagina van het forum of op je accountpagina te posten.

Veranderingen

Laansloot IT heeft deze voorwaarden voor het laatst op 6 februari 2019 geüpdatet, en behoudt het recht om deze voorwaarden opnieuw te updaten. Laansloot IT zal alle updates op het forum posten. Voor updates die substantiële veranderingen omvatten zal Laansloot IT je e-mailen, indien je een account hebt gecreëerd en een geldig e-mail adres hebt opgegeven. Laansloot IT kan ook updates aankondigen door middel van speciale berichten of meldingen op het forum.

Zodra je een melding krijgt van een update van deze voorwaarden dien je akkoord te gaan met de nieuwe voorwaarden om van het forum gebruik te kunnen blijven maken.